Door het plaatsen van een bestelling bij Bloombox gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - De prijs
Artikel 8 - Conformiteit en garantie
Artikel 9 - Levering en uitvoering
Artikel 10 - Duurtransacties
Artikel 11 - Betaling
Artikel 12 - Klachtenregeling
Artikel 13 - Overige bepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
► Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
► Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
► Klant: consument of bedrijf, een rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met Bloombox;
► Dag: kalenderdag;
► Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
► Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
► Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
► Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
► Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
► Overmacht: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop geen invloed kan worden uitgeoefend, doch waardoor Bloombox niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder worden ook werkstakingen verstaan.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 

Naam onderneming: Bloombox

Vestigings- & bezoekadres: Bunderstraat 109, 6231 EJ Meerssen

Telefoonnummer: (+31) 043 785 45 90
Bereikbaarheid telefoonnummer:
Maandag t/m zaterdag van 09:00 uur tot 18:00 uur
E-mailadres: info@bloombox.nl

KvK-nummer: 60213892
BTW-identificatienummer: NL002238041B45

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bloombox en op elke tot stand gekomen schriftelijke overeenkomst op afstand tussen Bloombox en klant. Door het enkel plaatsen van een order en/of de in ontvangst name van de geleverde goederen aanvaardt de klant deze voorwaarden.
2. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Bloombox zijn in te zien. De klant kan Bloombox verzoeken om een digitaal of schriftelijk exemplaar te doen toesturen.
4. Bloombox is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, kan Bloombox de verplichtingen geheel of gedeeltelijk opschorten of annuleren.

 

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Bloombox niet. De getoonde informatie geldt slechts bij benadering en blijft te allen tijden indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
► de prijs inclusief belastingen;
► de eventuele kosten van aflevering;
► de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
► het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
► de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
► de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Bloombox de prijs garandeert;
► de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
4. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Wanneer Bloombox een vrijblijvende aanbieding heeft gedaan en de klant heeft deze aanvaard, dan behoudt Bloombox zich het recht voor de aanbieding meteen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
6. Een mondelinge overeenkomst verbindt Bloombox slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk is bevestigd.
7. Bloombox kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
8. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het door Bloombox gedane aanbod.
2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bloombox onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Bloombox is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Bloombox passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Bloombox daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Bloombox kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Bloombox op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Bloombox zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Bloombox waar de klant met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Bloombox deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7. Bloemen zijn seizoensgebonden goederen. Vanwege de mogelijkheid om bestellingen 6 maanden vooruit te plaatsen, is het mogelijk dat bepaalde bloemen op dat moment niet beschikbaar zijn voor levering. In dit geval zal Bloombox contact opnemen met de klant en is het mogelijk om op dat moment de bestelling te wijzigen. Het is Bloombox voorbehouden om de bestelling doorgang te laten vinden wanneer zij een boeket met gelijke uitstraling en van gelijke waarde kan samenstellen.
8. In de Wet Koop op Afstand is bepaald dat “goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid” niet geretourneerd kunnen worden. Het retourneren, dan wel annuleren nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst reeds heeft ontvangen, van uw Bloombox is dan ook niet mogelijk omdat bloemen aan bederf onderhevig zijn.
9. De overeenkomst kan in de Nederlandse taal gesloten worden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. In de Wet Koop op Afstand is bepaald dat “goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid” niet geretourneerd kunnen worden. Het retourneren van uw Bloombox is dan ook niet mogelijk omdat bloemen aan bederf onderhevig zijn.

Artikel 7 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Bloombox producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Bloombox geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. Indien zich na aanvaarding van een aanbod omstandigheden voordoen die een wijziging van de prijs van de te leveren goederen/diensten voor Bloombox noodzakelijk maakt, heeft Bloombox het recht de prijs dienovereenkomstig aan te passen. Alsdan zal de klant gerechtigd zijn binnen veertien dagen nadat hij kennis heeft gekregen van de wijziging, danwel redelijkerwijs kennis had kunnen verkrijgen, de overeenkomst te ontbinden.
3. Prijsverhogingen binnen 3 (drie) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Indien Bloombox besluit tot een prijsverhoging (indien dit niet het gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling) binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst, dan heeft de klant de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.
5. Prijsverhogingen vanaf 3 (drie) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Bloombox dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen gelden per stuk in Euro’s en gelden inclusief BTW.
7. Het geheven BTW percentage op een Bloombox staat op 9%. Op zakelijke bestellingen buiten Nederland wordt 0% BTW geheven (wettelijke BTW wijzigingen voorbehouden).
8. Bloombox behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen op de site op elk gewenst moment.
9. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
10. Alle acties en/of kortingen gelden uitsluitend per actie. Er zijn geen combinatiekortingen mogelijk. Aanbiedingen gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie
1. Bloombox staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Omdat het aanbod van bloemen seizoensgebonden is, is het mogelijk dat de inhoud van een geleverde bos bloemen afwijkt bij de daadwerkelijke levering. De totaalindruk, waarde en kwaliteit van de geleverde bloemen zal minimaal gelijk zijn aan hetgeen getoond is bij het plaatsen van de bestelling.
3. Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten verzoekt Bloombox de klant om binnen 24 uur na constatering van de klacht contact op te nemen met Bloombox via de contactmogelijkheden op de website.
4. Kosten die ontstaan door kwaliteitsverliezen als gevolg van vertraging van de levering door afwezigheid van de ontvanger komen ten laste van de klant.
5. Bloombox is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door of bij, danwel ten gevolge van onjuist gebruik van het product door de klant danwel door derden of worden gebruikt voor een andere bestemming dan waarvoor zij volgens Bloombox geschikt zijn.

Artikel 9 - Levering en uitvoering
1. Bloombox zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Bloombox kenbaar heeft gemaakt. In het geval van onjuiste adresgegevens, ontbrekende ontvanger, verkeerde naam op de deur of afwijzing door de ontvanger waardoor de zending niet kan worden geleverd komt de aankoopprijs incl. verzendkosten ten laste van de besteller. Kosten die ontstaan door kwaliteitsverliezen als gevolg van vertraging van de levering door afwezigheid van de ontvanger komen ten laste van de klant.
3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Bloombox tot het moment van bezorging aan de klant of een door Bloombox ingeschakelde vervoerder.
4. Bloombox is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad van door haar ingeschakelde leveranciers of andere (rechts)personen, of schade die op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd.
5. Tijdens speciale aanbiedingen en feestdagen kunnen er afwijkende leverdata gelden. Dit wordt altijd duidelijk gecommuniceerd in de productomschrijving van het aanbod
6. Levering op zondagen, nationale feestdagen en de dag erna is niet mogelijk, deze dagen zijn geblokkeerd in de bestelkalender op de website.
7. Levering vindt in beginsel plaats op de geselecteerde bezorg dag tussen 09:00 en 19:00 uur.
8. Wanneer de ontvanger, op de vooraf door de besteller aangevraagde leverdata, niet op het afgesproken adres aanwezig is, wordt de Bloombox afgeleverd bij een naastgelegen adres, mits hiervoor door de klant toestemming gegeven is tijdens het bestelproces. Wanneer dit niet het geval is, dan doorloopt het pakket opnieuw de distributieprocedure en wordt de volgende dag getracht het pakket af te leveren. Dit proces herhaalt zich totdat de ontvanger zijn/haar bestelling in ontvangst heeft genomen.
9. Levering van verse bloemen geschiedt in zoveel mogelijk gevallen op de gewenste leverdag. Het kan echter voorkomen dat door omstandigheden die buiten de macht van Bloombox liggen, de bloemen een dag later aangeboden worden. Wanneer de klant onverhoopt problemen ondervindt met de levering, dan verzoeken wij de klant binnen 24 uur nadat de producten zijn c.q. zouden worden afgeleverd, contact op te nemen met Bloombox via de contactmogelijkheden op de website.

Artikel 10 - Duurtransacties

Opzegging
1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 11 - Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 (dertig) dagen na de in de opdrachtbevestiging c.q. factuur vermelde factuurdatum.
2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Bloombox te melden.
3. In geval van wanbetaling van de klant heeft Bloombox behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de wettelijk vastgestelde incassokosten te factureren aan de klant. De op de bank-/giroafschriften van Bloombox aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als dag van betaling aangemerkt. Wanneer de klant in gebreke blijft de prijs voor de te leveren goederen/diensten op de vervaldatum te betalen, is Bloombox, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, gerechtigd een rentevergoeding te verlangen van 1% per maand over het openstaand bedrag vanaf de dag na verloop van de betalingstermijn. Bovendien komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in verband met de inning van de vordering ten laste van de klant.
4. Bestellingen via de elektronische weg kunnen als volgt worden betaald:
ING Homepay, Sofort, KBC, iDeal, Bancontact, Belfius en Creditcards. Leveringen op factuurbasis is voor bedrijven mogelijk.
5. De klant krijgt automatisch na het betalen via de webwinkel een opdrachtbevestiging per e-mail. Deze bevestiging is tevens de factuur. Hierop staat ook de BTW en het ordernummer vermeld.

Artikel 12 - Klachtenregeling
1. Bloombox beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 24 uur na constatering of binnen 24 uur nadat de klant redelijkerwijs bekend zou kunnen zijn geraakt met de klacht, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Bloombox via de contactmogelijkheden op de website. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
3. De bij Bloombox ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bloombox binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor het Nederlands rechtssysteem.
5. Alle geschillen welke tussen Bloombox en de klant zullen of kunnen ontstaan, zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter bij de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht. Bloombox behoudt zich het recht echter uitdrukkelijk voor om in een dergelijk geval de procedure terzake aanhangig te maken voor de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Bloombox.

Artikel 13 - Overige bepalingen
1. Deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover daarmee door Bloombox per rechtshandeling schriftelijk is ingestemd.
2. Indien de klant een bestelling plaatst bij Bloombox, dan worden zijn/haar gegevens opgenomen in het klantenbestand van Bloombox. Bloombox houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden. Zie voor verdere informatie het privacy beleid op www.bloombox.nl.
3. Bloombox respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens.
4. Alle door Bloombox afgebeelde dan wel geplaatste teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of in licentie bij Bloombox en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
5. Het is niet toegestaan voornoemde te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren of (tegen vergoeding) ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bloombox.
6. Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden niet werkzaam zouden zijn, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van toepassing blijven